Hướng dẫn Quỹ – Thu tiền mặt trong phần mềm kế toán Misa 2020 (P1)

Trong bài viết lần này, Hosting Việt sẽ đề cập đến những nghiệp vụ Quỹ – Thu tiền mặt của Kế toán tài chính. Phần mềm Misa 2020 có những nghiệp vụ tương ứng đối với Quỹ – Thu tiền mặt, những nghiệp vụ được đề cập trong phần này bao gồm:

  • Nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về công ty để nhập quỹ tiền mặt.
  • Nghiệp vụ khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt.
  • Nghiệp vụ khách hàng trả nợ bằng tiền mặt. 

Đa số những bút toán trên là bút toán tiền mặt, nên những định khoản tiền mặt sẽ là những tài khoản được nhân viên kế toán cùng hệ thống phần mềm Misa làm việc trong các nghiệp vụ nêu trên. Hướng dẫn cụ thể của các bút toán, các bạn có thể theo dõi sau đây:

Nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về công ty để nhập quỹ tiền mặt:

1. Những định khoản mà bạn cần hạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 111. Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (TK số 1111, 1112)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 112. Cụ thể là Tiền gửi ngân hàng (TK số 1121, 1122)

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Sau đây là mô tả sơ qua về các nghiệp vụ liên quan đến gửi tiền mặt tại ngân hàng: Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán rút tiền gửi ở ngân hàng về để nhập vào quỹ tiền mặt. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 

– Với nghiệp vụ thanh toán ngân hàng, nhân viên tiến hành lập séc rút tiền mặt: Cần thiết phải có đủ chữ kí của Giám đốc và kế toán trưởng, tiếp theo kế toán sẽ thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.

– Với nghiệp vụ thanh toán tiền mặt nhân viên lập Phiếu thu: Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

– Với nghiệp vụ thanh toán tiền mặt căn cứ theo Phiếu thu buộc phải có có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ “Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt”  các bước thực hiện bút toán cụ thể như sau: 

Bạn tiến hành vào phân hệ Quỹ >  Thu, chi tiền, trên phần mềm Misa. Sau đó, bạn tiến hành chọn chức năng Thêm\Thu tiền. Bạn cần điền đẩy đủ lí do, trong trường hợp này là Rút tiền gửi về nhập quỹ.

Cuối cùng, bạn thực hiện thao tác Kiểm tra chứng từ. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bạn chọn Cất. Nếu cần in, bạn nhấp chọn  In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Một số lưu ý: Bút toán của Thủ quỹ đối với hệ thống: phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi sau khi phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt được lập. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thực hiện các thao tác ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ. Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên 2 phân hệ sau trên phần mềm là Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.

>>> Xem tiếp: Hướng dẫn Quỹ – Thu tiền mặt trong phần mềm kế toán Misa 2020 (P2)

Nghiệp vụ khách hàng ứng trước tiền mua hàng (bằng tiền mặt):

1. Những định khoản mà bạn cần hoạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 111 Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (TK số 1111, 1112)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 131 Cụ thể là Tài khoản Phải thu của khách hàng.

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Sau đây mà mô tả sơ qua về các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng cần phải ứng trước tiền mua hàng từ nhà cung cấp: Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 

– Nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu sau khi nhận được tiền ứng trước của khách hàng.

– Sau đó, kế toán Thủ quỹ ghi sổ quỹ căn cứ vào Phiếu thu tiền mặt đã được lập.

– Cuối cùng, nhân viên Kế toán thanh toán bắt buộc phải căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để có thể tiến hành ghi số kể toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ “Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt” các bước thực hiện bút toán cụ thể như sau:

Bạn tiến hành vào phân hệ Quỹ > Thu, chi tiền, trên phần mềm Misa. Sau đó, bạn tiến hành chọn chức năng Thêm\Thu tiền. Bạn cần điền đẩy đủ lí do, trong trường hợp này là Thu khác.

 Bạn khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất. Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in. 

Một số lưu ý: Bút toán của Thủ quỹ đối với hệ thống: phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi sau khi phiếu thu tiền ứng trước của khách hàng được lập. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thao tác cụ thể bút toán ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ.

Nghiệp vụ khách hàng trả nợ (bằng tiền mặt)

1. Những định khoản mà bạn cần hoạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 111 Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (tk số 1111, 1112)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 131 Cụ thể là Tài khoản Phải thu của khách hàng

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Sau đây mà mô tả sơ qua về các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng trả nợ cho công ty bằng tiền mặt: Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 

– Nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu sau khi nhận được tiền trả nợ của khách hàng.

– Sau đó, kế toán Thủ quỹ ghi sổ quỹ căn cứ vào Phiếu thu tiền mặt đã được lập.

– Cuối cùng, nhân viên Kế toán thanh toán bắt buộc phải căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để có thể tiến hành ghi số kể toán tiền mặt.

Nếu khách hàng thanh toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, công ty sẽ chỉ thu số tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: bạn cần điền vào Tài khoản Nợ là TK 635/Tài khoản Có là TK 131.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ “Thu nợ khách hàng bằng tiền mặt”. Lưu ý rằng bút toàn này chỉ có thể được thực hiện khi trên phần mềm đã bao gồm những phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của đối tượng khách hàng được chọn. Các bước thực hiện bút toán cụ thể như sau:

Bạn tiến hành vào phân hệ Quỹ > Thu, chi tiền, trên phần mềm Misa. Sau đó, bạn tiến hành chọn chức năng Thêm\Thu tiền khách hàng.

Tiếp theo, bạn sẽ tiến hành chọn loại tiền thanh toán, đối tượng khách hàng cần thu tiền và cần thiết nhập đầy đủ Ngày thu tiền. Sau đó bạn thực hiện  Lấy dữ liệu để có thể chọn chứng từ công nợ của khách hàng đã thu được tiền. Trong trường hợp không thu được hết nợ, bạn thực hiện bút toán nhập số tiền đã thu được vào cột Số thu.

Một số lưu ý: Bạn có thể nhập tổng số tiền công nợ thu được tại mục Số tiền, sau đó tích chọn các chứng từ công nợ phù hợp trong phần mềm kế toán Misa (tích theo thứ tự chứng từ phát sinh trước). Hãy nhập thông tin số tiền thu được vào cột Số thu.

Nếu trường hợp này xảy ra, bạn tiến hành chọn Thu tiền. Hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền mặt khách hàng.

Cuối cùng, bạn thực hiện thao tác Kiểm tra chứng từ. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bạn chọn Cất. Nếu cần in, bạn nhấp chọn  In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Một số lưu ý: Bút toán của Thủ quỹ đối với hệ thống: phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi sau khi phiếu thu tiền trả nợ của khách hàng được lập. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thao tác các bút toán ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ.

– Nghiệp vụ “Thu tiền khách hàng” là loại nghiệp vụ kế toán sẽ được thực hiện trên phân hệ Bán hàng của hệ thống. Ngoài ra, phần mềm hệ thống kế toán Misa có thể lập chứng từ thu hồi công nợ của nhiều khách hàng.

– Trong trường hợp quản lý của doanh nghiệp cần thiết phải thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, thì sau khi Ghi sổ chứng từ, nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá sẽ tự động hạch toán trên phần mềm hệ thống kế toán Misa.

– Khi thu tiền khách hàng xong, phần mềm hệ thống kế toán Misa tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn.

Không chỉ bài viết này, nguồn trang web https://misa.hostingviet.vn/ vẫn còn rất nhiều bài viết bổ ích, được cập nhật liên tục để tìm hiểu cụ thể về giao diện, các nghiệp vụ chuyên môn cũng như chi tiết cách tải Misa 2020. Chúc các bạn có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ với những bài hướng dẫn của Hosting Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.