Hướng dẫn Quỹ – Thu tiền mặt trong phần mềm kế toán Misa 2020 (P2)

Tiếp nối phần phần trước đối với nghiệp vụ Quỹ – Thu tiền mặt của Kế toán tài chính, Hostingviet sẽ hướng dẫn bạn thêm về nghiệp vụ nhỏ khác có trong hệ thống phần mềm kế toán Misa. Những nghiệp vụ được đề cập đến lần này bao gồm: 

  • Nghiệp vụ thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng (bằng tiền mặt)
  • Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt
  • Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
  • Thu khác bằng tiền mặt

Nghiệp vụ thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng (bằng tiền mặt)

1. Những định khoản mà bạn cần hoạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 111 Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (TK số 1111, 1112)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 131 Cụ thể là Tài khoản Phải thu của khách hàng

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán nhân viên thu được tiền của nhiều khách hàng bằng tiền mặt. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 

– Nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu sau khi nhận được tiền ứng trước của khách hàng.

– Sau đó, kế toán Thủ quỹ ghi sổ quỹ căn cứ vào Phiếu thu tiền mặt đã được lập.

– Cuối cùng, nhân viên Kế toán thanh toán bắt buộc phải căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để có thể tiến hành ghi số kể toán tiền mặt.

Nếu khách hàng thanh toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, công ty sẽ chỉ thu số tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: bạn chọn Tài khoản Nợ là TK 635/Tài khoản Có là TK 131.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ “Thu tiền khách hàng hàng loạt”. Lưu ý rằng bút toán này chỉ có thể được thực hiện khi trên phần mềm đã bao gồm các phát sinh phát sinh của chứng từ chưa thanh toán của các khách hàng được chọn. Các bước thực hiện bút toán cụ thể như sau:

Ở trên phần mềm, bạn sẽ chọn phân hệ Quỹ, chọn chức năng Thu tiền khách hàng hàng loạt.

Tiếp theo, bạn sẽ tiến hành chọn loại tiền thanh toán, đối tượng khách hàng cần thu tiền và cần thiết nhập đầy đủ. Bạn phải tiến hành chọn khoảng thời gian cần để lọc ra các chứng từ công nợ của khách hàng đã thu được tiền. Tiếp theo bạn tiến hành nhập Ngày thu tiền và nhấn Lấy dữ liệu để có thể tích chọn chứng từ công nợ của các khách hàng đã thu được tiền. Trong trường hợp không thu được hết nợ, bạn cần nhập số tiền này vào cột Số thu.

Một số lưu ý: Có thể nhập số tiền thu được vào cột Số thu của từng chứng từ, sau đó tích chọn các chứng từ công nợ phù hợp trong phần mềm kế toán Misa. Phần mềm kế toán Misa sẽ cập nhật tổng công nợ của doanh nghiệp trong mục Số Thu.

Nếu trường hợp này xảy ra, bạn tiến hành chọn Thu tiền. Sau đó, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền mặt khách hàng hàng loạt.

Cuối cùng, bạn thực hiện thao tác Kiểm tra chứng từ. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bạn chọn Cất. Nếu cần in, bạn nhấp chọn  In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Một số lưu ý: Bút toán của Thủ quỹ đối với hệ thống: phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ sau khi phiếu thu tiền của nhiều khách hàng được được lập. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thao tác các bút toán ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ. Nếu thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, thì sau khi Ghi sổ chứng từ phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá. Khi thu tiền khách hàng xong, phần mềm hệ thống kế toán Misa tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn.

Nghiệp vụ hoàn thuế GTGT (bằng tiền mặt)

1. Những định khoản mà bạn cần hoạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 111 Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (tk số 1111)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 133 Cụ thể là Tài khoản Thuế GTGT được khấu trừ (tk số 1331, 1332)

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán xin xét hoàn thuế GTGT. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 

– Kế toán cần tiến hành lập các hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Sau đó công ty cần gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Nếu hồ sơ được cơ quan thuế phê duyệt và sau đó công ty nhận lại tiền hoàn thuế bằng tiền mặt, nhân viên chịu trách nhiệm với số tiền đó sẽ tiến hành nhận lại tiền thuế từ Kho bạc. Sau khi hoàn thành, nhân viên này đem về quỹ công ty để nộp vào quỹ.

– Tiếp theo, nhân viên thanh toán cần phải lập Phiếu thu.

– Nhân viên Thủ quỹ tiếp đó sẽ ghi sổ quỹ căn cứ vào Phiếu thu trên.

– Cuối cùng, nhân viên Kế toán tiến hành thanh toán căn cứ vào Phiếu thu trên, yêu cầu phải có đủ chữ ký của thủ quỹ cùng với người nộp tiền để có thể tiến hành ghi số kể toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ “Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt”, các bước thực hiện bút toán cụ thể như sau: 

Bạn tiến hành vào phân hệ Quỹ > Thu, chi tiền trên phần mềm Misa. Sau đó, bạn tiến hành chọn chức năng Thêm\Thu tiền. Bạn cần điền đẩy đủ lí do, trong trường hợp này là Thu hoàn thuế GTGT.

Cuối cùng, bạn thực hiện thao tác Kiểm tra chứng từ. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bạn chọn Cất. Nếu cần in, bạn nhấp chọn In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Một số lưu ý: Bút toán của Thủ quỹ đối với hệ thống: sau khi phiếu thu hoàn thuế GTGT được lập, phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thao tác các bút toán ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ.

>>> Xem lại: Hướng dẫn Quỹ – Thu tiền mặt trong phần mềm kế toán Misa 2020 (P1)

Nghiệp vụ thu hoàn ứng (bằng tiền mặt) sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

1. Những định khoản mà bạn cần hoạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 111 Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (tk số 1111, 1112)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 141 Cụ thể là Tài khoản Tạm ứng

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng sau khi đã có sự chuẩn bị về các loại chứng từ. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 

– Kế toán tiến hành thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.

– Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng

– Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, kế toán thanh toán thực hiện lập Phiếu thu để nhập quỹ số tiền thừa từ người nhận tạm ứng.

– Nhân viên ký Phiếu thu và nộp tiền. Còn thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ

– Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ “Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng”  các bước thực hiện bút toán cụ thể như sau:

Bạn tiến hành vào phân hệ Quỹ > Thu, chi tiền trên phần mềm Misa. Sau đó, bạn tiến hành chọn chức năng Thêm\Thu tiền. Bạn cần điền đẩy đủ lí do, trong trường hợp này là Thu hoàn ứng.

Cuối cùng, bạn thực hiện thao tác Kiểm tra chứng từ. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bạn chọn Cất. Nếu cần in, bạn nhấp chọn  In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Một số lưu ý:

1. Bút toán của Thủ quỹ đối với hệ thống: sau khi phiếu thu hoàn ứng được lập, phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thao tác các bút toán ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ.

2. Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Quỹ, rồi chọn tab Thu, chi tiền\Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp rồi chọn tab Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán tạm ứng.

Nghiệp vụ thu khác (bằng tiền mặt)

1. Những định khoản mà bạn cần hoạch toán như sau:

Bạn chọn tài khoản nợ là: TK 111 Cụ thể là Tài khoản Tiền mặt (tk số 1111, 1112)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 136 Cụ thể là Tài khoản Phải thu nội bộ

Bạn chọn tài khoản có là: TK 138 Cụ thể là Tài khoản Phải thu khác

Bạn chọn tài khoản có là: TK 244 Cụ thể là Tài khoản Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 1386 Cụ thể là Tài khoản Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 228 Cụ thể là Tài khoản Đầu tư khác (TT200)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 228 Cụ thể là Tài khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

Bạn chọn tài khoản có là: TK 338 Cụ thể là Tài khoản Phải trả, phải nộp khác

Bạn chọn tài khoản có là: TK 411 Cụ thể là Tài khoản Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Bạn chọn tài khoản có là: TK 515 Cụ thể là Tài khoản Doanh thu hoạt động tài chính

Bạn chọn tài khoản có là: TK 711 Cụ thể là Tài khoản Thu nhập khác

2. Mô tả chi tiết nghiệp vụ của kế toán như sau: 

Những nghiệp vụ này phát sinh khi công ty cần hạch toán các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt. Kế toán khi đó cần thực hiện các quy trình như sau: 

– Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu thu.

– Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.

– Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện trên phần mềm Misa: 

Trong phần mềm kế toán Misa, bạn sẽ thực hiện nghiệp vụ như sau:

Bạn tiến hành vào phân hệ Quỹ > Thu, chi tiền trên phần mềm Misa. Sau đó, bạn tiến hành chọn chức năng Thêm\Thu tiền. Bạn cần điền đẩy đủ lí do, trong trường hợp này là Thu khác.

Cuối cùng, bạn thực hiện thao tác Kiểm tra chứng từ. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bạn chọn Cất. Nếu cần in, bạn nhấp chọn  In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Một số lưu ý: Bút toán của Thủ quỹ đối với hệ thống: sau khi phiếu thu được lập, phần mềm hệ thống kế toán Misa sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi. Tại đây, nhân viên Thủ quỹ cần phải thao tác các bút toán ghi sổ phiếu chi của công ty vào sổ quỹ.

Để tìm hiểu thêm về hệ thống phần mềm và các bước tải Misa 2020, các bạn có thể truy cập nhanh trang web https://misa.hostingviet.vn/. Hosting Việt luôn luôn cố gắng cập nhập liên tục các bài viết hướng dẫn để các bạn có được những trải nghiệm tốt nhất với phần mềm kế toán Misa!

Leave a Reply

Your email address will not be published.